Algemene Voorwaarden

Rob Kappert Uitgeefbemiddeling

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. account: de  identificatie die adverteerder toegang verleent tot de diensten bij ondernemer.
 2. activiteit: alle door de ondernemer aangeboden diensten;
 3. adverteerder: de aanbieders van producten en diensten op het platform van ondernemer;
 4. bezoeker: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
 5. consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 6. duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat de ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan haar gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit handelt, al dan niet mede via een andere persoon die namens haar of voor haar rekening optreedt;
 8. ondubbelzinnige verklaring: de verklaring van een adverteerder aan ondernemer die slechts voor één uitleg vatbaar is. De verklaring bevat in ieder geval:
 1. naam van de adverteerder;
 2. (factuur)adres;
 3. postcode; 
 4. woonplaats;
 5. telefoonnummer;
 6. e-mailadres;
 7. ordernummer;
 8. opdracht waarop de verklaring betrekking heeft. 
 1. opdracht: de overeenkomst tussen adverteerder en ondernemer
 2. overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen de ondernemer en de adverteerder wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van ondernemer en adverteerder en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand;
 1. De ondernemer 

Ondernemer: Rob Kappert Uitgeefbemiddeling

Gevestigd te: Kamperfoelie 54

7421 DN Deventer

Nederland

KvK-nummer: 66384133

E-mailadres: info@robkappert.nl   

Telefoonnummer: +31 (0) 6 40250921

 1. De onderneming
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aan Rob Kappert Uitgeefbemiddeling gelieerde website, waaronder www.robkappert.nl en www.padelgids.nl
 1. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en adverteerder.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de adverteerder beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de adverteerder zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de adverteerder ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de adverteerder op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de adverteerder langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. De algemene voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de websites van de ondernemer.
 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke dienst voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de adverteerder zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 1. Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de adverteerder zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de adverteerder op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Hoofdstuk 2 De overeenkomst

 1. Positie van ondernemer
 1. Ondernemer biedt een platform dat adverteerder in staat stelt advertenties te plaatsen voor bezoekers van het platform en daarnaast de benodigde informatie te verkijgen, in het bijzonder over producten, diensten en aanbiedingen van de verschillende adverteerders.  
 2. Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het interpreteren van informatie geleverd door adverteerder. In het bijzonder, maar zeker niet uitputtend, wordt hier gedoeld op informatie over de producten, diensten en aanbiedingen. Ondernemer treedt hierin slechts op als bemiddelaar tussen adverteerder en bezoeker. 
 1. Overeenkomst 
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat ondernemer, nadat adverteerder heeft voldaan aan de eisen als bedoeld in art 9 van deze voorwaarde, een verzoek tot het plaatsen van een advertentie op het platform in behandeling heeft genomen en dit schriftelijk heeft medegedeeld aan de adverteerder. 
 2. Indien de adverteerder het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van dat aanbod en het inbehandeling nemen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de adverteerder de overeenkomst ontbinden. 
 3. Indien de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de adverteerder elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Indien bij de ondernemer na het sluiten van de overeenkomst ter harer kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat de adverteerder niet aan de betalingsverplichting gaat voldoen, mag de ondernemer de nakoming van haar deel van de overeenkomst opschorten, de overeenkomst ontbinden of aan de uitvoering van de overeenkomst bijzondere voorwaarden verbinden.
 5. De ondernemer stuurt de adverteerder bij de dienst de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de adverteerder op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, mee:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de adverteerder met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de adverteerder van het ontbindingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het ontbindingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop of levering;
 4. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Hoofdstuk 3 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Levering
 1. De ondernemer neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten en bij de uitvoering van de opdracht. 
 2. Ondernemer vergewist zich bij het aanvaarden van een opdracht over de juiste voor vervulling daarvan noodzakelijke kennis en kunde te (kunnen) beschikken.
 3. Indien de uitvoering van de activiteit moet worden verplaatst, of indien de activiteit niet, dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de adverteerder hiervan onverwijld bericht. De adverteerder heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien tussen ondernemer en adverteerder een termijn voor levering van de dienst is overeengekomen, is deze termijn geen fatale termijn, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 5. Het overschrijden van de termijn levert geen grond op voor schadevergoeding of ontbinding, tenzij expliciet is opgenomen dat de termijn een fatale termijn betreft.  

Hoofdstuk 4 Bijzondere bepalingen

 1. Registreren
 1. Adverteerder is verplicht zich te registreren bij ondernemer, door middel van het aanmaken van een account, alvorens gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van ondernemer.
 2. De informatie die ondernemer verzamelt voor het aanmaken van een account is noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst.
 3. Adverteerder is verplicht bij registratie de juiste, door ondernemer opgevraagde informatie te verstrekken. Indien de gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst wijzigen, brengt adverteerder ondernemer daarvan onverwijld op de hoogte.
 4. Na het aanmaken van een account kiest adverteerder een unieke gebruikersnaam en wachtwoord. Wachtwoorden en gebruikersnamen zijn persoonlijk en mogen met niemand gedeeld worden.
 1. Geheimhouding
 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, adverteerder gehouden is vertrouwelijk informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en adverteerder zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is adverteerder niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 
 1. Intellectuele eigendom
 1. Ondernemer behoudt te allen tijde het recht op alle intellectuele eigendom, welke voortvloeien uit of het resultaat zijn van de door ondernemer geleverde dienst, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 2. Alle rechten van intellectuele of industrieel eigendom, alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie, welke betrekking hebben op de door ondernemer vervaardigde en aan adverteerder geleverde producten en/of diensten, blijven eigendom van ondernemer. Niets in de met adverteerder gesloten of te sluiten overeenkomst strekt tot overdracht van zodanige rechten, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 3. Adverteerder verkrijgt, tenzij partijen expliciet anders zijn overeengekomen, slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. Adverteerder zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan adverteerder opgelegd. 
 4. Adverteerder is niet gerechtigd de producten en resultaten van diensten aan te wenden anders dan ten behoeve van het gebruik van de zaken waarop zij betrekking hebben.
 5. Adverteerder is niet gerechtigd de producten en resultaten van de diensten of de daarin besloten of op andere wijze aan hem/haar bekend geworden gegevens te verveelvoudigen en/of aan derden te openbaren, tenzij ondernemer uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hiervoor geeft.
 6. Adverteerder zal aanduidingen van ondernemer of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. 
 7. Ondernemer staat ervoor in dat zij gerechtigd is het gebruiksrecht aan adverteerder te verstrekken en vrijwaart adverteerder tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij adverteerder in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door ondernemer geleverde producten en/of resultaten van de diensten. 
 8. Bij overtreding van het in de voorgaande leden bepaalde is adverteerder aan ondernemer voor iedere overtreding een boete van €4500,00 verschuldigd, ongeacht de overige rechten van ondernemer op nakoming, ontbinding, schadevergoeding en dergelijke.
 1. Naleven wet- en regelgeving
 1. Adverteerder verricht geen handelingen in strijd met deze overeenkomst, dan wel in strijd met wet- of regelgeving.
 2. Adverteerder gebruikt het platform slechts waarvoor het bedoeld is. Adverteerder laat iedere handeling na, waarvan zij weet dat het platform, haar bezoekers, dan wel de mede adverteerders schade kan berokkenen. 
 3. Adverteerder zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) ondernemer die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
 4. Als een klacht, met betrekking tot het in lid 1 bepaalde, ondernemer bereikt en gerechtvaardigd is, is ondernemer gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is ondernemer in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van adverteerder te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Ondernemer zal adverteerder informeren over het verloop van deze procedure.
 5. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is ondernemer gerechtigd hiervan aangifte te doen. Ondernemer kan hierbij alle relevante informatie over adverteerder en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties ondernemer verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
 6. Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door adverteerder aangeboden informatie is ondernemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
 7. Adverteerder vrijwaart ondernemer voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Ondernemer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die adverteerder lijdt door een ingrijpen van ondernemer in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.
 1. Overmacht en storing
 1. Ondernemer kan, ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van haar systemen, de systemen tijdelijk buiten gebruik stellen. Ondernemer probeert het buiten gebruik stellen van de systemen altijd te laten plaatsvinden op momenten waarop adverteerder en leverancier daar de minste last van ondervindt. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van de adverteerder of bezoeker als gevolg van het buiten gebruik stellen van de systemen.
 2. Indien bij het onderhoud en support of andere dienstverlening door of namens ondernemer gebruik wordt gemaakt van telecommunicatie faciliteiten, zijn partijen ieder voor zich verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige beschikbaarheid daarvan aan hun zijde. Ondernemer is niet aansprakelijk voor verminking, onderschepping of verlies van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatie faciliteiten.
 3. Ondernemer kan aanpassingen doen aan haar systemen ten behoeve van de functionaliteit of fouten. Indien ondernemer zulks aanpassingen doet, wordt adverteerder daarvan op de hoogte gesteld, voor zover mogelijk. Adverteerder kan niet afzien van de aanpassingen, wanneer de aanpassingen van toepassing zijn op een groep van adverteerders. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van de adverteerder als gevolg van de aanpassingen aan de systemen.
 4. Ondernemer spant zich in de duur van de buiten gebruik stellen en de gevolgen van de aanpassing voor adverteerder tot een minimum te beperken. Daarnaast probeert ondernemer te allen tijde een indicatie te geven van de duur en de aard van de buitengebruikstelling of aanpassing.
 5. Indien ondernemer door overmacht niet in de mogelijkheid is te leveren, wordt de overeenkomst opgeschort. Indien de overmachtsituatie langer duurt dan 1 maand staat het adverteerder vrij de overeenkomst te ontbinden. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht. 
 6. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoer belemmeringen en in het geval dat ondernemer door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld.  
 7. Geen van de partijen is verantwoordelijk jegens de ander voor enige vertraging, non performance, verlies, beschadiging of verwondingen voortkomende uit natuurrampen of een ‘act of God’, stakingen, diskwalificatie, burger opstand, onrusten, oorlog, brand, explosie, sabotage, storm, overstromingen, aardbevingen, mist of het in beslag nemen van materialen en of manschappen voor nationaal gebruik.

Hoofdstuk 5 Ontbinden, schadevergoeding en geschillen

 1. Ontbinden, wijzigen, verplaatsen door adverteerder
 1. Ondernemer en adverteerder gaan een overeenkomst aan voor de duur van één jaar. Na verloop van één jaar wordt de overeenkomst telkens verlengd met één jaar.
 2. De adverteerder kan, na bevestiging van de overeenkomst door ondernemer, de overeenkomst zonder grond ontbinden, tot één maand voor afloop van een periode als bedoeld in het vorige lid.
 3. De periode begint te lopen op de eerste van de maand volgend op de maand waarop ondernemer de overeenkomst heeft bevestigd en de aanvraag in behandeling heeft genomen.
 4. De adverteerder oefent het ontbindingsrecht uit door onverwijld aan de ondernemer een daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen onder vermelding van de grond van ontbinding.
 5. Indien de adverteerder gebruik maakt van zijn recht van ontbinding geldt als dag waarop de adverteerder de overeenkomst heeft ontbondende dag waarop de ondubbelzinnige verklaring de ondernemer heeft bereikt.
 6. Op de adverteerder rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht van ontbinding. 
 1. Ontbinden, wijzigen, verplaatsen door ondernemer
 1. De ondernemer kan zonder grond de overeenkomst ontbinden.
 2. Ondernemer deelt adverteerder schriftelijk, middels een ondubbelzinnige verklaring en onder vermelding van de oorzaak van de ontbinding onverwijld na het intreden van de vertraging, mee.
 3. Voor eventuele (verdere) schade is de ondernemer niet aansprakelijk. Uitsluitend adverteerder is aansprakelijk voor eventuele verdere schade door de ontbinding. 
 1. Aansprakelijkheid
 1. Ondernemer is jegens adverteerder aansprakelijk voor zijn toerekenbare tekortkoming. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt dit lid slechts toepassing met inachtneming van de wettelijke regeling van verzuim van de schuldenaar.
 2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor de geleverde producten, diensten en aanbiedingen. Ondernemer bemiddelt slechts tussen adverteerder en bezoeker. De adverteerder is volledig aansprakelijk voor alle geleverde producten, diensten en aanbiedingen. Waar mogelijk is ondernemer bereid te bemiddelen in geschillen tussen een adverteerder en bezoeker.
 1. Schadevergoeding
 1. Iedere aansprakelijkheid van ondernemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van ondernemer komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekeringen wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid beperkt is tot het jaarlijks bedrag, dat is betaald voor de uitvoering van de dienst.
 2. Ondernemer is, in geval van een toerekenbare tekortkoming, slechts aansprakelijk voor vergoeding van directe schade.
 3. Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt mede verstaan:
 1. gevolgschade;
 2. gederfde winst;
 3. immateriële schade van de adverteerder;
 4. gemiste besparingen;
 5. bedrijfsstagnatie;
 6. waardevermindering van producten.
 1. Adverteerder is verantwoordelijk voor het op juiste wijze aanleveren van zijn persoonlijke informatie, zoals naam, adresgegevens en overige voor de juiste uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie. Ondernemer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade voortkomend uit door adverteerder onjuist verstrekte informatie die nodig is voor het juist uitvoeren van de overeenkomst. 
 2. Ondernemer is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van het delen of op andere wijze openbaar maken van gebruikersnaam en/of wachtwoord van adverteerder. Het opslaan van gebruikersnamen en/of wachtwoorden op duurzame gegevensdragers, dan wel op andere wijze door adverteerder komt volledig voor risico van adverteerder. Daarnaast kan ondernemer geenszins aansprakelijk worden gehouden voor de onrechtmatige verspreiding van gebruikersnamen en/of wachtwoorden van adverteerder, indien adverteerder gebruikt maakt van derde hulpprogramma’s voor het bewaren of onthouden van de gebruikersnamen en/of wachtwoorden.
 3. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan een zaak van adverteerder, veroorzaakt door informatie in de app. 
 4. Als uitgangspunt voor schadevergoeding wordt te allen tijde de stand van de wetgeving en techniek genomen ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst. Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade voortkomend uit veranderde wetgeving of veranderde technieken na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de ondernemer de verandering ten tijde van de overeenkomst bekend behoorde te zijn. 
 5. Adverteerder is verplicht, tenzij zulks in verband met omstandigheden niet van hem kan worden gevergd, in goed overleg, ondernemer in de gelegenheid te stellen binnen een redelijke termijn voor diens rekening tekortkomingen, waarvoor ondernemer aansprakelijk is, te herstellen of de uit die tekortkomingen voortvloeiende schade te beperken of op te heffen onverminderd de aansprakelijkheid van ondernemer voor schade ten gevolge van de tekortkomingen.
 6. Bij de vaststelling van de schadevergoeding in geval van een overschrijding van de vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt, naast met de overige van belang zijnde feiten en omstandigheden, rekening gehouden met de mate waarin de adverteerder door de gevolgen van de bevoegdheidsoverschrijding is gebaat.  
 7. Een op grond van de voorgaande regels bepaalde schadevergoeding is niet van toepassing voor zover deze schadevergoeding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
 1. Klachten
 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de adverteerder de gebreken heeft geconstateerd. Klachten kunnen door middel van een ondubbelzinnige verklaring, met inachtneming van het bepaalde in art 1 onder g van deze voorwaarden, bij de ondernemer worden neergelegd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de adverteerder een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 1. Wijzigen van de Algemene Voorwaarden
 1. Ondernemer is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. 
 2. Wijzigingen zullen voor de adverteerder slechts verbindend worden, indien de ondernemer de adverteerder van de wijzigingen van de algemene voorwaarden in kennis heeft gesteld en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de adverteerder ondernemer schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te stemmen.
 1. Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en adverteerder waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen, indien niet anders tussen partijen is overeengekomen, door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter van de vestigingsplaats van ondernemer. 
 3. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ondernemer en adverteerder in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Hoofdstuk 6 Verzend- en leveringsbeleid

 • Wat zijn de verzendkosten?

Bestellingen boven de € 14,50 worden € 4,95 verzendkosten gerekend. Let op: dit geldt alleen voor bezorging binnen Nederland.

 • Is het mogelijk mijn bestelling in het buitenland te laten bezorgen?

Ja, dat is mogelijk. Wel brengen we voor bestellingen naar landen buiten Nederland € 10,00 per bestelling in rekening.

 •  Kan ik een bestelling retourneren?

Ja, dat kan. Bij de aankoop van een boek of boeken heb je de mogelijkheid zonder opgave van redenen je bestelling binnen 30 dagen te retourneren. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van je bestelling. Wel vragen we je tijdens deze termijn zorgvuldig om te gaan met het door jou bestelde boek of boeken. We verwachten dus van je dat je jouw bestelling in onbeschadigde, originele staat retourneert.

 • Wie betaalt de verzendkosten in geval van een retourzending?

Als je een bestelling wilt retourneren, komen de verzendkosten voor jouw rekening.